Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  !!!

  Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър  Кирил  Ананиев  издаде  заповед № РД01-154/26.03.2020 г.,  с  която  удължава  срока  на  всички въведени противоепидемични мерки ( Заповед № РД01-124/13.03.2020 г.,
Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.
 
... "преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. ...."
           
ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРОТИВОЕДИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА  ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ № РД01-154/26.03.2020 г.,
ОБЩЕЖИТИЕТО НА ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД" ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНО
ДО 8,00 ЧАСА НА 12.04.2020 Г.
СРОКЪТ И ОБХВАТЪТ НА МЕРКИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ!

 От 16.03.2020 г. ПГТЕ "Хенри Форд" въвежда дистанционно обучение за всички ученици на гимназията. Указания за обучението вече сте получили в своите профили в електронния дневник.

  Скъпи ученици,

  Всяка сутрин до 9.00часа, вашите преподаватели по седмично разписание за деня, ще ви изпращат информация по темата за съответния предмет. Може да получите:
               - линк към безплатен електронен урок в интернет;
               - указания за самоподготовка от учебника, по който учите;
               - линк или споделени от преподавателя материали на електронните ви пощи;
               - задачи за домашна работа;
               - тестове или контролни въпроси.
Необходимо е ежедневно до 13.00часа да осъществите обратна връзка с преподавателите за деня, като им върнете съобщение, че сте запознати с материала и сте изпълнили поставените задачи или да поставите своите въпроси. Неизпращането на съобщение означава, че не сте участвали в учебния процес.
  Скъпи ученици, единна технология за дистанционен учебен ден няма!
Спазвайте точно указанията и изискванията на всеки преподавател!

   Уважаеми родители,
  Прекъсването на учебния процес в училищата в страната, във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, налага училищната система да предприеме бързи мерки за осигуряване на непрекъснатост на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. Ръководството на ПГТЕ "Хенри Форд" призовава всички родители:
        - да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние;
    - да съдействат за осигуряването на посещението на учениците в електронния дневник, където всяка сутрин преподавателите ще изпращат съобщения и указания относно материали по предмети от седмичното разписание за деня;
        - да търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено за деня от преподавателите;
    - да осигуряват контрол и при затруднения да поддържат обратна връзка с преподавателите и класните ръководители, посредством електронния дневник;


Безплатен достъп до електронни ресурси !

  • БТА/ Издателство "КЛЕТ България" осигурява напълно безплатен достъп до всички свои електронни ресурси с марките Анубис, Булвест 2000 и Klet, като материалите обхващат всички предмети от 1 група на детските градини до 10-ти клас. Това съобщиха от издателството. За достъп е необходима свободна регистрация на адрес www.klett.bg - бутони "Електронни учебници/Свободен достъп".       

  • От днес издателска група „Просвета” предоставя свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от 1 до 10 клас, обогатени с допълнителни интерактивни образователни ресурси. Така близо 700000 български ученици ще могат да ползват за своята подготовка всички 33000 дигитални ресурси на издателството.

 Информация за начина на достъпване на електронните учебници се съдържа на сайта на издателството: www.e-prosveta.bg Заповед № РД16(2)-379 / 11.03.2020 г. на Директора на ПГТЕ "Хенри Форд" във връзка с регистрирания епидемичен подем на грип и остри респираторни заболявания.

 Със заповед на Министъра на образованието № РД09-606/09.03.2020 г.,  се забранява провеждането до второ нареждане на ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събиране на много хора на едно място.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ ОТ ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"

  Във връзка със писмо на РУО - София-град .....

"Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипна ваканция, препоръчвам:
  1. Във всички образователни институции на територията на град София стриктно да се спазват разпоредбите на здравните власти.
  2. Да се изпълняват заповедите на министъра на образованието и науката.
  3. Всяко училище, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, да разработи комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците с цел:
  • набиране на актуална информация относно здравословното им състояние – от класните ръководители;
  • насърчаване на родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
  • използване на технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
  • разработване на нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).
  1. Учителите по учебните предмети да преструктурират учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година. Припомняме, че овладяването на учебния материал е особено важно за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и на държавни зрелостни изпити.
  

                                ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.

  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.

  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДОМИНО" -
швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“

 На 20 юни 2019г., в актовата зала на ПГТЕ „Хенри Форд“ София, се проведе заключителната конференция по проект „ДОМИНО Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. В конференцията взеха участие инж. Румяна Костадинова, държавен експерт „Професионално образование“ МОН; д-р Ваня Кастрева, н-к РУО София град; инж. Златка Иванова, старши експерт „Професионално образование“, РУО София град; над 20 фирми-партньори от двете професионални направления в гимназията „Транспорт“ и „Енергетика“, назначили на работа ученици в дуалниа форма на обучение.
 Присъстваха ученици от класовете дуална форма на обучение и много учители.
  Д-р Ваня Кастрева поздрави участниците в конференцията - партньорите от бизнеса, колегите и учениците за пътя по който са избрали да вървят и пожела успех по пътната карта на успеха, която те са създали заедно.
  Резултатите от проект ДОМИНО бяха представени от инж. Радка Русева, зам. директор УПД, а методистите по дуално обучение инж. Татяна Петкова и инж. Елена Георгиева запознаха участниците в конференцията със спецификата на работните места във фирмите.
  Директорът на ПГТЕ "Хенри Форд" инж. Таньо Стойчев награди фирмите, обучавали ученици в дуалната форма и благодари за ползотворното партньорство. Всяка фирма отличи ученици, назначени на работа и даде висока оценка за старанието и отношението им.
 Конференцията завърши с впечатляващи демонстрации на оборудване и инсталации, закупени с финансовата подкрепа на проект ДОМИНО и изградени с активното участие на фирмите партньори.
Назад към съдържанието