Авиационен техник - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРОФЕСИЯ  „АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК“
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ“Във връзка със заявената потребност от квалифицирани кадри за фирма „Луфтханза -Техник“, от учебната 2017/2018 год. в ПГТЕ „Хенри Форд“ се разкрива обучение по професията „Авиационен техник“. Теоретичното и практическо обучение ще се реализира в учебната база на Института по въздушен транспорт и на реални работни места в „Луфтханза -Техник“ от сертифицирани преподаватели, в съответствие с европейските регламенти.

                 

  Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Авиационен техник" може да извършва дейности от изпълнителски характер, свързани с производството и ремонта на авиационна техника.
  За производство и ремонт на авиационна техника за гражданската авиация следва да се спазват изискванията на Регламент 1702/2003, част 21.
НЕОБХОДИМИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

 
 
За да изпълнява качествено трудовите дейности, авиационният техник трябва да е дисциплиниран, да има чувство за лична и колективна отговорност, да притежава технически способности, търпение и устойчивост на вниманието. Той трябва да е съобразителен, да проявява гъвкавост и комбинативност, сръчност, прецизност, способност за аналитично и прогностично мислене.
   Част от дейностите на авиационния техник изискват да притежава физическа издръжливост за изпълнението на продължителни рутинни дейности, при силови натоварвания и неблагоприятни климатични условия.
  Работната среда е в производствени цехове и хангари, в специализирани измервателни и изпитателни лаборатории, авиоремонтни бази и при полеви условия.
  Част от дейностите са свързани с риск от вредни за човешкото здраве въздействия - химически вещества, електромагнитно поле, електрически ток, шум, детонации.
  Работата на авиационния техник по ремонта на авиационна техника е свързана с използване на техническа документация, универсална и специализирана измервателна апаратура, изпитателни стендове и съоръжения, материали, инструменти и приспособления за механичен и електромонтаж и демонтаж, установки за зареждане, източване и съхраняване на горивно-смазочни и охлаждащи вещества при спазването на изискванията на производствените и ремонтните нормали и стандарти на производителя.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Авиационен техник", обучаваният трябва да:
        - интерпретира основни принципи, използвани в авиацията;
        - познава видовете основни характеристики и приложението на летателните апарати;
        - обяснява предназначението, състава и принципа на действие на основни системи и
устройства на летателните апарати;
        - умее да разчита техническа документация;
        - притежава умения за производство, монтаж и демонтаж на елементи, блокове и възли от авиационна техника;
        - изпълнява регламенти и технологии за ремонт на авиационна техника;
        - познава възможностите за професионална реализация в ремонтно предприятие;
        - познава рисковете за здравето и за околната среда при упражняване на професията и прилага мерки за ограничаването им;
        - може да чете, пише и общува на разбираемо ниво на езика/езиците, на който/които е/са написана/и техническата документация и процедурите, използвани при издаването на сертификат за повторно пускане в експлоатация;
        - познава основната нормативна уредба и организацията за ремонт на авиационната техника.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

  
  
Възможността за професионална реализация е като изпълнителски технически персонал в организации, сертифицирани за ремонт и производство на авиационна техника, изделия и компоненти за гражданската авиация, в технически хангари, специализирани измервателни и изпитателни лаборатории, авиоремонтни бази, както и в други технически производства, за които не се изискват специфични познания. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню