Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПРОФЕСИЯ  „АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК“
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ“ Във връзка със заявената потребност от квалифицирани кадри за фирма „Луфтханза -Техник“, от учебната 2017/2018 год. в ПГТЕ „Хенри Форд“ се разкрива обучение по професията „Авиационен техник“. Теоретичното и практическо обучение ще се реализира в учебната база на Института по въздушен транспорт и на реални работни места в „Луфтханза -Техник“ от сертифицирани преподаватели, в съответствие с европейските регламенти.


                     


Придобилият  трета  степен  на  професионална  квалификация по професията „Авиационен техник" може да извършва дейности от изпълнителски характер, свързани  с производството и ремонта на авиационна техника.

 За производство и ремонт на авиационна техника за гражданската авиация следва да се спазват изискванията на Регламент 1702/2003, част 21.


НЕОБХОДИМИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

 
 
За да изпълнява качествено трудовите дейности, авиационният техник трябва да е дисциплиниран, да има чувство за лична и колективна отговорност, да притежава технически способности, търпение и устойчивост на вниманието. Той трябва да е съобразителен, да проявява гъвкавост и комбинативност, сръчност, прецизност, способност за аналитично и прогностично мислене.
 Част от дейностите на авиационния техник изискват да притежава физическа издръжливост за изпълнението на продължителни рутинни дейности, при силови натоварвания и неблагоприятни климатични условия.
  Работната среда е в производствени цехове и хангари, в специализирани измервателни и изпитателни лаборатории, авиоремонтни бази и при полеви условия.
  Част от дейностите са свързани с риск от вредни за човешкото здраве въздействия - химически вещества, електромагнитно поле, електрически ток, шум, детонации.
  Работата на авиационния техник по ремонта на авиационна техника е свързана с използване на техническа документация, универсална и специализирана измервателна апаратура, изпитателни стендове и съоръжения, материали, инструменти и приспособления за механичен и електромонтаж и демонтаж, установки за зареждане, източване и съхраняване на горивно-смазочни и охлаждащи вещества при спазването на изискванията на производствените и ремонтните нормали и стандарти на производителя.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Авиационен техник", обучаваният трябва да:
        - интерпретира основни принципи, използвани в авиацията;
        - познава видовете основни характеристики и приложението на летателните апарати;
        - обяснява предназначението, състава и принципа на действие на основни системи и
устройства на летателните апарати;
        - умее да разчита техническа документация;

       - притежава умения  за  производство,  монтаж  и  демонтаж  на  елементи,  блокове  и възли от авиационна техника;
        - изпълнява регламенти и технологии за ремонт на авиационна техника;
        - познава възможностите за професионална реализация в ремонтно предприятие;
       - познава рисковете  за  здравето и за околната среда при упражняване на професията и прилага мерки за ограничаването им;
       - може  да  чете,  пише  и  общува  на  разбираемо ниво на езика, на който са написани техническата документация и процедурите, използвани  при  издаването  на  сертификат за повторно пускане в експлоатация;
       - познава нормативната уредба и организацията за ремонт на авиационната техника.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

  
  
Възможността за професионална реализация е като изпълнителски технически персонал в организации, сертифицирани за ремонт и производство на авиационна техника, изделия и компоненти за гражданската авиация, в технически хангари, специализирани измервателни и изпитателни лаборатории, авиоремонтни бази, както и в други технически производства, за които не се изискват специфични познания.Назад към съдържанието