ЦПО за възрастни - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

УЧИЛИЩНА БАЗА > Учебни центрове

"Център за професионално обучение на възрастни"

 Интегрираната лаборатория за теоретично и практическо обучение включва компютъризирана система със специализиран софтуер, както и компютъризирани макети, стендове и тренажори за практическо обучение в условия максимално близки до реалната производствена дейност на модулен принцип по професии от специалността „Топлотехника – отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна“:

       - „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“;
       - „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“.


      Тя позволява:


   - Теоретично и практическо обучение за придобиване на II и/или III степен на професионална квалификация по изброените специалности, както и преквалификация по нова специалност от същата професия или част от професията;
       - Обучение и на обучители за придобиване на допълнителни умения.

 Повишаването на качеството на професионалното обучение на възрастните формира адекватно професионално самочувствие, уверено поведение на пазара на труда и съдейства за превенция на социалната изолация.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню