Подемна и асансьорна техника - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА
ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

  Специалността  Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтажа, поддръжката, ремонта и проектирането на различни видове асансьорни уредби и подемни съоръжения.

          ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

      При упражняване на професията се извършват следните основни дейности:
         - м
онтаж на отделни елементи, възли и цялостни асансьорни уредби;

         - монтаж на подемна техника;
         - откриване и отстраняване на повреди;
         - техническо обслужване и ремонт на асансьорна и подемна техника;
         - работа с техническа и нормативна документация;
         - проектиране на отделни възли от асансьорната уредба;
         - общуване с клиенти.

 Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.


   Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:
         - сервизи за монтаж, поддръжка и ремонт на подемна и асансьорна техника;
         - фирми, производители или вносители на части за подемна и асансьорна техника;
         - собствен сервиз за монтаж и поддръжка на подемна и асансьорна техника.

   Успешно завършилите обучението си по тази професия получават:
         - диплома за средно образование;
         - свидетелство за трета степен на професионална квалификация;
         - удостоверение за правоспособност за упражняване на професията;
         - възможност за кандидатстване във всички ВУЗ.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню