Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
О Б Я В А
 
за прием на ученици в общежитието на ПГТЕ “Хенри Форд”
 
  За учебната 2021/2022 година общежитието ще приема ученици от държавни училища, живеещи извън София.
 
     Необходими документи:

1. Заявление до Директора на ПГТЕ “Хенри Форд”  - по образец.

2. Удостоверения за доходите на двамата родители за 6-месечен период  (от  01.02  до
   31.07. 2021г.  включително).  В  случай, че  родителите  са  безработни,  представят
   служебни бележки от Бюрото по труда в съответното населено място.
  
  3. Служебна  бележка  от  съответното  училище, че  е  записан/а  като  ученик/чка  за
      учебната 2021/2022 год.

4. Служебна бележка за брат/сестра под 18 год. от съответното училище.

5. Учениците без родители представят още:
   - копие от смъртен акт на починалия родител;
   - нотариално заверена декларация от живия родител, че няма последващ брак.

               
   Документите се приемат в дирекцията на училището до 31.08.2021 г.
 
 
                         Първо класиране:                                             01 - 03.09.2021г.
 
                         Обявяване на резултатите:                                    07.09.2021 г.
 
                         Настаняване:                                                   13 -15.09.2021 г.
 
                         Обявяване на свободни места:                               16.09.2021 г.
 
                         Подаване на документи за второ класиране:          17.09.2021 г.
 
  Обявяване на резултатите:                                   20.09.2021 г.
 
                         Настаняване:                                                        21.09.2021 г.

 
      Настаняването в общежитието се извършва само в присъствие на родител или настойник, който задължително представя нотариално заверено пълномощно.
 
      При наличие на свободни места, настаняване се извършва и по време на учебната година.
     Общежитието разполага с денонощна охрана, учебни зали, кухненски офиси, парно отопление и топла вода.
     В общежитието работят квалифицирани педагози.
 
 
                                    За информация тел.:    822 10 65, 822 10 66 - секретар
                                                              822 00 23 - възпитатели
                                                                           0879690007 – главен възпитателО Б Я В А

Обучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката.
Назад към съдържанието