Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА
„ХЕНРИ ФОРД” - СОФИЯ,
 ОРГАНИЗИРА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ обект „Кухненски бокс към училищен стол” с полезна площ 112.65 м², разположен в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, ет. 1.  

        1. Предназначение – приготвяне на храна за продажба извън гимназията.
       2. Начална тръжна месечна наемна цена  –  4.25 лв. за м² или общо 478.76 лв. (четиристотин
           седемдесет и осем лева и 76 ст.)  без вкл. ДДС  или  574.51 лв.  (Петстотин  седемдесет  и
          четири лева и 51 ст.) с вкл. ДДС.  
       3. Консумативните разходи, охраната, основния и текущия ремонт са за сметка на наемателя и
          се определят съответно:  
                   - за електроенергия - по контролен електромер;
                   - за студена вода - 2% от фактурата на ПГТЕ (за битови нужди);
                   - за топлоенергия – 0.3% от фактурата на ПГТЕ;
                   - за такса битови отпадъци и данък сгради – 216.00 лв. за година.

Депозитът за участие в търга, в размер на едномесечна наемна вноска по първоначално определената месечна наемна цена с вкл. ДДС, се превежда по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД София IBAN BG51BPBI79403187841701, BIC BPBIBGSF

  Търгът ще се проведе на 23.12.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, дирекцията, ул. „Хайдут Сидер“  № 8, ет. 2.
 До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
                   - да е със съдебна регистрация на територията на София – град или София – област;
                  - представляващият  участника  да  не  е  осъждан  с  влязла  в  сила  присъда  за
                    престъпление от общ характер;
                  - да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила
                    акт на компетентен орган.
  Тръжната документация се получава всеки работен ден от 25.11.2019 г. до  20.12.2019 г., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в училището, учебен корпус, дирекцията - ет. 2.
    Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 25.11.2019 г. до 20.12.2019 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч.
   Подаване на документи за участие в търга: от 25.11. 2019 г. до  20.12.  2019 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.

                                             

За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.Назад към съдържанието