Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2020 г.

Прием на ученици след завършен 7-ми клас (завършено основно образование) в държавни училища се реализира съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН

(глава 4 "План-прием" / раздел III).


КОДОВЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


 
 Промишлена електроника
  523 030 1
 1 паралелкa - 26 ученици
 разширено изучаване на английски език
 5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Ремонт на летателни апарати

525 090 5
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Автомобилна мехатроника
525 010 3
1 паралелкa - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Автомобилна мехатроника (дуално обучение)
525 010 3
1 паралелкa - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


Автотранспортна техника

525 010 1

1 паралелка - 26 ученици

5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


Експлоатация на автомобилния транспорт

840 070 1

1 паралелка - 26 ученици

5 годиниСпециалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрически превозни средства

525 010 4

1 паралелка - 26 ученици

разширено изучаване на английски език

5 годиниСпециалност -

Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт (дуално обучение)
522 010 7
1 паралелка - 26 ученици
5 години


Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (дуално обучение)
522 010 8
1 паралелка - 26 ученици
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Газова техника

522 030 6

0,5 паралелка - 13 ученици

разширено изучаване на английски език

5 години


Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника (дуално обучение)
522 030 9
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Възобновяеми енергийни източници

522 030 8

0,5 паралелка - 13 ученици

разширено изучаване на английски език

5 години  Според ЗПУО и прилежащите му наредби балообразуването след 7 клас (завършено основно образование) ще се формира на базата на максимални 500 точки.

  Сборът им се образува  както следва:

           - mах. 400 т. от Националното външно оценяване (тестове по Български език и литература и Математика);
         -
max. 2 х 50 т. от оценките по два предмета (изучавани в 7-ми клас) от Свидетелството за основно образование, определени от Педагогическия съвет на ПГТЕ"Хенри Форд" , превърнати в точки по скала от Наредба №11 - 01.09.2016 г./чл.9 ал.10

Кандидатстване -Балообразуване ---
-
 

Максимален бал -

Национално външно оценяване (НВО) - тестове по Математика и Български език и литература


точки от НВО - Български език и литература (х2)
max.
2 х 100 = 200 точки

точки от НВО - Математика (x2)
max.
2 х 100 = 200 точки

точки от оценката по Физика от Свидетелство за завършено основно образование (x1)
max.
1 х 50 = 50 точки

точки от оценката по Информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование (
x1)
max.
1 х 50 = 50 точки

max. 2 х 100 = 200 точки

Общо - 500 точкиЗабележки:

   1. Оценките от Свидетелството за основно образование по Български език и литература, Математика, Физика и Информационни технологии , се превръщат в точки по следната скала - Наредба №11 - 01.09.2016 г./чл.9 ал.10:
       
         отличен (6) = 50 точки;
                мн.добър (5) = 39 точки;
                    добър (4) = 26 точки;
                  среден (3) = 15 точки.
   
2. При формиране бала на ученик, който не се е явил на Национално външно оценяване, резултатът от предмета, по който не се е явил, се приема за 0 точки (Наредба №10 - 01.09.2016 г./чл.57  ал.5
).


Необходими документи за записване

         1. Свидетелство за завършено основно образование - ОРИГИНАЛ
         2. Служебна бележка с резултатите от НВО - ОРИГИНАЛ

          3. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика със заверка от очен лекар за цветоусещане - ОРИГИНАЛ
                    

Допълнителни:

         4. Снимки - 4 бр.
         5. Пощенски пликове с марки - 4 бр.

За повече информация потърсете  контакт с нас на публикуваните телефони.


Срокове

03-07.07.2020 г. вкл. -

до 13.07.2020 г. вкл. -

до 16.07
.2020 г. -


до 20.07.2020 г. вкл. -

до 22.07.2020
г. вкл. -

23.07.2020 г. -

24-27.07.2020
г. вкл. -

29.07.2020 г. -

30.07.2020
г. -

03.08.
2020 г. -

до 10.09.2020 г. вкл. -
    определя се от директора    

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (в училище-гнездо) Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.Графикът за дейностите по приемане на учениците е определен със Заповед РД 09-1638/19.10.2016 г.

Назад към съдържанието