Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2024/2025 г.


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
  Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ Ви информира, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2024/2025 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) ще се осъществяват при следната организация:

За Ваше улеснение обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

    Приемът  на  ученици  след  завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

   Процес на кандидатстване и класиране
1. Първи етап  
     В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. се подават заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
   Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:
    • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
    • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
    • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
     Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
   Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

                                   

     Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Списък на училищата – гнезда за прием на документи за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране в РУО София-град 2024/2025 учебна година


  
   Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град и след това ПГТЕ „Хенри Форд“.
 
  Необходимо е да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.  
 
   При класиране се започва винаги от желанието в позиция № 1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.  
 
   Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.
 
   Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

   Начинът на балообразуването за паралелки в ПГТЕ „Хенри Форд“ е следният:
 (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ)
 
   Забележка:   БЕЛ        – Български език и литература
МАТ        – Математика
ФА           – Физика и астрономия
КМИТ      – Компютърно моделиране и информационни технологии
 

   При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:
     • сбора от резултатите от националното външно оценяване;
     • сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;
     • средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.     
    Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.  
    Цялата необходима информация относно оценките, в т.ч. и от олимпиади и състезания ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем от информация се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване на заявление.
 
    След излизане на резултатите от първи етап на класиране в срок до 12.07.2024 г. и ученикът е класиран на първо желание – следва да се запише или да се откаже, т.е. да не се записва, или да подаде писмено заявление в училището, където е класиран за участие във второ класиране.

    2. Втори етап
    Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 15, 16 и 17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – участват автоматично във втори етап.
 
   Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат!
 
  До 19.07.2024 г. се обявяват списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани, ако не се запишат в срок. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание. Записването на учениците е на 22, 23 и 24 юли 2024 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч. На 25 юли 2024 г. се обявяват свободните места за трети етап на класиране.

    3. Трети етап
    Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.  
 
   На 26 и 29 юли 2024 г. се подават електронно заявления за участие в трето класиране. Процедурата е същата, както на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране. До 30 юли 2024 г. се обявяват резултатите от трети етап. Записване на учениците класирани на трети етап е на 31 юли  и 1 август 2024 г. се обявяват свободните места след трето класиране.

    4. Четвърти етап
    Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 05 и 06 август 2024 г. се подава заявление за четвърти етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва. До 07 август 2024 г. се обявяват резултатите от четвърто класиране.
 
Записването на учениците класирани на четвърти етап е на 8 и 9 август 2024 г.

  ДО 12 АВГУСТ 2024 г. СЕ ОБЯВЯВАТ СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

    5. Пети етап  
    Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора и ще се осъществи до 11.09.2024 г. Съгласно чл. 70, ал. 2 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред.
   Учениците подават заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние.  

    6. Записване
    Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:
    • заявление до директора;
    • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2024 г. заявление за полагане на НВО.
    • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.     
  Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.  
   При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

    7. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
     • близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
     • ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.   
     Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 11.09.2024 г.:
     • Документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване.
     • Документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство) – в РУО – София-град.
   
Екипът на ПГТЕ „Хенри Форд“, пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!
Назад към съдържанието