Нова възможност за моето бъдеще - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще"

  ПГТЕ "Хенри Форд" е включена в проект: BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще". Проектът включва "Създаване на система за идентификация и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности".
  Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.
  Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:
     1. Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам         - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
     2. Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;

  Повече информация можете да получите от МОН и от партньорите по проекта.

За контакт:
Тел. 02 921 77 53

E-mail: validirane@mon.bg

Web: validirane.mon.bg
www.facebook.com/validirane

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню