Практика в Германия - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

Проект: 2010-1-BG1-LEO01-03259 „Практиката в Германия –
новото измерение на професионалното обучение”   През учебната 2010/2011 год. ПГТЕ „Хенри Форд” реализира проект по програма "Леонардо да Винчи"  Мобилност - "Професионалното обучение в областта на транспортната техника за достигане на Европейските стандарти". Проектът е  насочен към подобряване на качеството и увеличаване на обема на мобилностите в Европа на хора, преминаващи първоначално професионално обучение. В проекта  участват 15 ученика от 12 клас на възраст от 18 и 19 год., обучаващи се по професиите "Техник на транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника", "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" и "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт", специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт" с придобиване на втора и/или трета степен на професионална квалификация.


   "Практиката в Германия - новото измерение на професионалното обучение" е краткото наименование на проекта и в синтезиран вид показва насочеността му  за задоволяване нуждите на професионалното обучение в ПГТЕ " Хенри Форд":
  - осигуряване на качествена и ефективна професионална подготовка в различна обучителна среда;
  - практическо обучение в европейски учебно-технически център;
  - практическо обучение в условия, максимално близки до реалните;
  - осигуряване на адекватна професионална подготовка в съответствие с потребностите на европейския пазар на труда;
  - улесняване на адаптацията при прехода "училище-работно място";
  - развитие и обогатяване на езиковите и комуникативни умения;
  - придобиване на междукултурни компетенции.

   Основни цели на проекта са:
  - усъвършенстване на практическите умения на учениците в алтернативна система за професионално образование- немската дуална система;
  - обучение и работа в европейски центрове за професионално обучение със съвременно оборудване и технологични нововъведения;
  - повишаване квалификацията на участниците чрез надграждане на придобитите знания и умения;
  - подобряване и разширяване на езиковите и комуникативни умения и междукултурни компетенции на участниците в мобилността.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню