ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предмет на дейност: Доставка на топлинна енергия
за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


05.12.2018 г. - Обявление за възложена поръчка


03.12.2018 . - Договор за доставка на топлинна енергия

06.11.2018
г. - Покана за сключване на договор


05.11.2018 г. - Решение за откриване на процедура05.11.2018
г. - Регистрационна форма за откриване на процедура

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет на дейност: Доставка на нетна електрическа енергия
и избор на координатор на балансираща група
за
ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


26.09.2017 г. Резултат от процедурата за възлагане на обществената поръчка

Договор за доставка на нетна електрическа енергия

08
.08.2017 г.  Решение №1 за класиране на участниците в процедурата


08.08.2017 г. Протокол № 2 от заседание на Комисията за извършване
на подбор, разглеждане и оценка на офертите


26.07.2017 г. Протокол № 1 от заседание на Комисията за извършване
на подбор, разглеждане и оценка на офертите


03
.07.2017 г.  Решение №2 за откриване на процедура

03.07.2017 г.  Обявление за поръчка

03.07.2017 г.   Документация и указания - 1-ва стр.


03.07.2017 г.   Документация и указания

03.07.2017 г.  Образци на документи

03.07.2017 г.  Проект на договор
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ


Предмет на дейност: Доставка на топлинна енергия
за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


30.10.2018 г. Обявление за приключване на договор

03.07.2017
г.  Обявление за възложена поръчка


30.06.2017 г.   Договор

06.06.2017 г.   Решение №1

                                                                                                                 ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Конструктивно и енергийно обследване и издаване на
технически паспорт и енергиен сертификат за сградите
на ПГТЕ "Хенри Форд" по Национална програма
"Модернизация на материалната база в училище"Договор 1
Договор 2

Протокол от заседание на Комисята за
разглеждане, оценяване и класиране


Документи за участие:
- декларация
- документи


Обявa за обществена поръчка:
- документ 1
- документ 2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Доставка на лаптопи, проектори и терминални работни места
“За видео интензивни приложения“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”Договор

Ценова оферта

Техническа оферта

Протокол от заседание на Комисията за
разглеждане, оценяване и класиране


Документи за участие

Обява за обществена поръчкаПУБЛИЧНА ПОКАНА

Ремонтни дейности по Национална програма
"Модернизация на материалната база в училище",
модул "Подобряване на училищната среда за 2014 г."


Договор

Протокол от заседание на Комисията за
разглеждане, оценяване и класиране


Документи за участие:
- загл. страница
- документи

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню