Regioni v rastej - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

HIDE > Проекти

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


 На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

   • Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – гр. София;
   • Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – гр. София;
   • Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – гр. София;
   • Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – гр. София;
   • Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“ – гр. София;
   • Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София;
   • Националната търговско-банкова гимназия – гр. София;
   • Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия Университет - гр. София;
   • Софийската професионална гимназия по туризъм – гр. София;
   • Професионалната гимназия по електротехника и автоматика – гр. София;
   • Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя;
   • Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ – гр. София;
   • Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – гр. София;
   • Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии – гр. София;
   • Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – гр. София


 Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

   Срок на договора: 30 месеца (09.01.2017 – 09.07.2019 г.)

   Стойност на договора: 13 127 000,00 лв.

   Финансиране от ЕС - ЕФРР: 11 122 250,01 лв.

   Национално финансиране: 1 962 749,99 лв.

Свали информацията

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню