Топлоенергетика (дуално) - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

      ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА
        (дуално обучение) ПГТЕ“Хенри Форд“ и „Топлофикация София“ ЕАД са партньори при прилагане
на системата за дуално образование в България.ПРИНЦИПИ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


              - обучение, което се провежда на две места:  в професионалната гимназия и в компанията;
              - възнаграждение в размер на минимум 90% от минималната работна заплата за учениците от 11 и 12 клас по трудов договор;
              - стипендии за учениците от 9 и 10 клас;
              - обучение адаптирано към тенденциите в развитието на бизнеса;
              - отлични кариерни перспективи на пазара на труда.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ


              - осъществява контрол и управление на работата на енергийни съоръжения и на производствените процеси в тях;
              - участва при тестване на енергийни съоръжения, инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация;
              - следи за правилното функциониране на съоръженията;
              - поддържа технологичния режим на инсталациите и мрежите по време на експлоатация;
              - извършва диагностика;
              - работи с приложен софтуер и интернет;
              - организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите в екипа при изпълнение на задачите.


Обучението се извършва по дуален учебен план.
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД


              - работа на реални работни места под ръководството на наставник;
              - възможност за реализация след завършване;
              - кариерно развитие в компанията;
              - трудов договор.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


    Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
         
           • професионална подготовка за успешно полагане на държавните
                        
квалификационни изпити;
         
            • Свидетелство за професионална квалификация.

  
Възможности за придобиване на:
              - допълнителни правоспособности:
                     • „Машинист на енергийни котли“
                     • „Оператор на енергиен блок“
             - образование във ВУЗ;
             - кариерно развитие в „Топлофикация София“ ЕАД

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню