Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ


Нова специалност за професионалното обучение в България , чрез която се реализира световната екологична стратегия - увеличаване на относителния дял
за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

c

               - производство, експлоатация  и  ремонт на  съоръжения, използващи  слънчева,

геотермална, вятърна енергия и енергията получена от биомаса;

               - монтаж, експлоатация и ремонт на  инсталации  за  производство на енергия от

възобновяеми енергийни източници;

               - организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на съоръженията

и инсталациите с ВЕИ;

               - диагностика на съоръженията и инсталациите с ВЕИ;
               - комуникативност и работа в екип.


КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


   Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
              - Свидетелство за професионална квалификация

   Възможности за придобиване на допълнителни правоспособност за:

              - машинист на котли с високо налягане
               - работа с флуорирани газове

Представяне на специалността:
Назад към съдържанието