ВЕИ - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ


Нова специалност за професионалното обучение в България , чрез която
се реализира световната екологична стратегия - увеличаване на относителния дял
за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


               - производство, експлоатация  и  ремонт на  съоръжения, използващи  слънчева,
геотермална, вятърна енергия и енергията получена от биомаса;
               - монтаж, експлоатация и ремонт на  инсталации  за  производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници;
               - организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на съоръженията
и инсталациите с ВЕИ;
               - диагностика на съоръженията и инсталациите с ВЕИ;
               - комуникативност и работа в екип.КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:


               - Свидетелство за професионална квалификация

  Възможности за придобиване на допълнителни правоспособност за:


               - машинист на котли с високо налягане
               - работа с флуорирани газове


Видео клип с представяне на специалността:


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню