Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
НОВИНИ

О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“

   ОРГАНИЗИРА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващи обект:  Фитнес зала“ – необорудвана, с обща площ  206 м2,  находяща се под нивото на терена в сградата на учебния корпус на ПГТЕ “Хенри Форд“,  гр. София.
     Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.
   За участие в търга се дължи депозит за участие в размер на едномесечна наемна вноска по първоначално определената месечна наемна цена без вкл. ДДС – 783.00 която се превежда по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:
ЮРОБАНК София, IBAN BG51BPBI79403187841701, BIC BPBIBGSF;
   Депозитът за участие на сключилия договор за наем участник се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция при евентуално неизпълнение от страна на наемателя на задължението за наемна цена или консумативи.
    Консумативните разходи и охраната са за сметка на наемателя и се определят съответно:  
- за студена вода - 2% от фактурата на ПГТЕ (за битови нужди);
- за топлоенергия – не е топлоснабдено;
- за такса битови отпадъци и данък сгради – 2.00 лв. на кв. м. на година;
- охрана – 15 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната.
  Наемната цена се заплаща авансово до 10-то число на текущия месец, като се превежда по банкова сметка на ПГТЕ “Хенри Форд“ – гр. София, а експлоатационните разходи се заплащат в срок до края на месеца следващ този, за който са начислени в касата на ПГТЕ „Хенри Форд“.
    Основният и текущият ремонт на помещенията са за сметка на наемателя.
   Разходите за електроенергия се отчитат с електромер, с индивидуална партида, който следва да се прехвърли от наемателя след сключване на договора.
  Търгът ще се проведе на 20.02.2024 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, зала 102, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ет. 1 от 10.00 ч.
 До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
        - представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от
          общ характер;
       - да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт
          на компетентен орган.
   Тръжната документация е публикувана на сайта на гимназията – pgtehford.com, секция „Обяви“.
  Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 19.01.2024 г. до 19.02.2024 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.
  Подаване на документи за участие в търга: от 19.01.2024. г. до  19.02.2024 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.
  За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ !

  На 20 декември 2023г., ученици, учители и родители от ПГТЕ “Хенри Форд” събраха сили, сърца и много кураж в едно, организирайки впечатляващ Коледен базар. Събитието, макар и за първа година, бе изключително запомнящо се.
 
  Учениците инициираха и поеха отговорността за   това събитие с голямо желание и реализираха много идеи. За пръв път, чрез различни артикули, напитки и забавления, се събраха средства с цел подкрепа на каузата “Дарете живот на Вики”.Кампанията за събиране на средства цели да помогне на този младеж, чиято история и борба продължава и до днес. Може да научите повече на този линк.
 
 С усърдието и ангажираността на Ученическия съвет и всички участници-доброволци, събраната сума достигна впечатляващите 2845лв. Тези пари бяха внесени в банковата сметка на Виктор Георгиев Попов, в банка “Алианц”. Този жест не само подчертава силата на екипната работа, духа на училището, но и преди всичко доказа възможността ЗАЕДНО да направим положителната промяна в живота на онези, които се нуждаят. Това е поредният пример, който показва, че с желание и упорита работа, може много да се постигне!
 
  Учениците, учителите и  родителите със сигурност  ще запомнят Коледния базар в ПГТЕ “Хенри Форд”. Цялата атмосфера  на събитието се поддържаше от коледна музика, най-различни сладки изкушения и споделената радост. Специален поздрав получихме от учителя по музика, а за украсата се погрижиха множеството ученици и учители. За още по-запомнящо се преживяване бе предоставена възможността на ученици да се включат в продажбата на ръчно изработени изделия и коледни украшения, които без съмнение бяха незабравими подаръци, стоплящи и даряващи  празнично настроение. Това донесе радост и удовлетворение  на всички участващи, които  подкрепиха една  достойна за уважение инициатива!
  За още по-голяма визуална привлекателност, споделяне на радостта от събитието и главно създаване на спомени, споделяме снимки от събитието. Така всички ще имат възможността да се насладят на споделените моментите и да усетят радостта от извършеното добро. А ние знаем :

НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА!

Ростислав Велинов – 9 г клас


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  В  ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"
 Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
 В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да подбират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно му прилагане в страната.
  Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се включва още през 2015г. и в момента половината от учениците обучавани в училището са в дуална форма на обучение.    
  Най-всеобхватният и системно значим проект до този момент е „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който бе изпълнен в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.
  Визията на проекта включваше устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса, а основната цел беше създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално- професионално образование и обучение в България. В резултат на стартирането на "дуалния модел" в България и широката обществена подкрепа, консолидирана в хода на изпълнението на проект "ДОМИНО", в края на 2018 г. бяха направени законодателни промени, а през 2020г. ПГТЕ „Хенри Форд“ утвърждава постигнатите резултати с включването си в нов 3-годишен проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
 
 Дуалната система на обучение подпомогната от проектите „ДОМИНО“ и  „ПДСО“, създават условия за устойчивост и сътрудничество между училищата и бизнеса, с цел качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

 Фирмите партньори на ПГТЕ „Хенри Форд“ подкрепящи успешното прилагане на "дуалния модел" в професионалното образование и обучаващи ученици на реални работни места, за периода  21/22 и 22/23 учебни  години са :

Направление “Транспорт“

- „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД ;
- „Скания България“ ЕООД ;
- „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД ;
- „София Франс Ауто“ АД ;
- „Мото Пфое“ ЕООД ;
- “М-Кар София“ ЕООД ;
- „Дару Кар“ ЕАД ;
- „Ауто Бавария“ ООД ;
- „Дунев Мотор Спорт Р-21“ ЕООД ;
- „Волво Груп България“ ЕООД ;
- „Полмо Авто“ ООД ;
- „Столичен Автотранспорт“ ЕАД .

Направление “Енергетика“
- „Магнум 7“ ООД ;
- „Климаком Инженеринг“ ЕООД ;
- „Топлофикация София“ ЕАД ;
- „Айсберг Интернешънъл“ ЕООД ;
- „Термоклима 2004“ ООД .


 За следващата учебна 22/23 год. ПГТЕ „Хенри Форд“ предвижда да разшири партньорските си отношения с бизнеса, а амбицията на гимназията е трайно утвърждаване на дуално-професионалното образование и обучение в България.

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Назад към съдържанието