Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“
ОРГАНИЗИРА търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост, представляващи следните обекти:
 1. „Ученически бюфет със зала за учители – необорудван, с полезна площ 90,82 кв. м., при начална тръжна месечна наемна цена 468,00 лв. без вкл. ДДС или 561,60 лв. с вкл. ДДС;
2. Кухненски бокс към училищен стол“ – необорудван, с полезна площ 127.77 кв. м. при начална тръжна месечна наемна цена 658.00 лв. без вкл. ДДС или 789.60 лв. с вкл. ДДС.

Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.

  
О Б Я В А
 

 
      за прием на ученици в общежитието на ПГТЕ „Хенри Форд“
 
 
  За учебната 2023/2024 година общежитието ще приема ученици от държавни училища, живеещи извън София.
 
        Необходими документи:

 
1. Заявление до Директора на ПГТЕ „Хенри Форд“ /по образец/.
  2. Удостоверения за доходите на двамата родители за 6-месечен период през 2023г.
   (от 01 февруари до 31 юли, включително). В случай, че родителите са безработни, представят служебни бележки от Бюрото по труда в съответното населено място.
3. Служебна бележка от съответното училище, че е записан/а  като ученик за учебната 2023/24     година.
4. Служебна бележка за брат/сестра  под 18 г., от съответното училище.
5. Учениците без родители представят още:
-  копие от смъртен акт на починалия родител;
-  нотариално заверена декларация от живия родител, че няма последващ брак.
               
        Документите се приемат в дирекцията на училището до 31.08.2023 г.
 
        Първо класиране:                                              01 – 05.09.2023 г.
        Обявяване на резултатите:                                07.09.2023 г.
        Настаняване:                                                    11 – 15.09.2023 г.
        Обявяване на свободни места:                          18.09.2023 г.
        Подаване на документи за второ класиране:     19.09 2023 г.
        Обявяване на резултатите:                               20.09.2023 г.
        Настаняване:                                                    21.09.2023 г.
             
        
  Настаняването в общежитието се извършва само в присъствието на родител или настойник (задължително представя нотариално заверено пълномощно).
 
  При наличие на свободни места настаняване се извършва и по време на учебната година.
 
  
В общежитието работят квалифицирани педагози и има на разположение денонощна охрана, учебни зали, кухненски офиси, парно отопление и топла вода.
 
      
 За информация: тел. 02/8221065, 02/8221066 – секретар
 
                                 02/8220023 – възпитатели
 
                                 0879690007 – главен възпитател

О Б Я В А

Позиция "КУРИЕР"

     DHL e водещият глобален бранд в логистичната индустрия с близо  395 000 служители и присъствие в повече от 220 страни и територии по целия свят. DHL Express e част от Deutsche Post DHL Group, чиято мисия е да сведе до нула въгле-родния отпечатък от своята дейност до 2050 г.  В следващите 10 години тя  планира  да инвестира 7 млрд. евро в тази посока.
   DHL Express e обявена за най-добър работодател в Европа - No. 1 Best Workplace™ in Europe за 2023 г. според класацията Great Place to Work®. Компанията е акредитирана и за един от топ работодателите в България според същото проучване.
Търсим да назначим служители на позиция Куриер.

   Отговорности:
• Взима и доставя своевременно клиентските пратки в рамките на обслужвания от него район.
• Дава информация на клиентите относно услугите на DHL и отговаря на въпросите им.
• Предлага услугите на DHL на потенциални клиенти.
• Проверява всички необходими детайли по пратките и подготвя ежедневни описи на извършените доставки. Осигурява правилното нанасяне на данни върху товарителниците на DHL в съответствие с наложените стандарти и установените процедури във фирмата.
• Проверява и осигурява пълни и изрядни придружаващи пратката документи.
• Стреми се да предаде всички входящи пратки в деня на получаването им и докладва непредадените такива пред съответния отговорник в DHL.
• При пратки, заплатени в момента на вземането, води точен отчет на получените суми и ги предава на определения за това отговорник в DHL в деня на вземането им.

  Изисквания:
Свидетелство за правоуправление на МПС без нарушения, кат. B (кат. С е предимство)
шофьорски опит
Умения за работа под напрежение
Умения за планиране и организация
Работа в екип
Основни познания по английски език
 

Позиция "СОРТИРОВАЧ"
(4 часов работен ден, първа смяна)
 
 
  DHL e водещият глобален бранд в логистичната индустрия с близо 380 000 служители и присъствие в повече от 220 страни и територии по целия свят. DHL Express e част от Deutsche Post DHL Group, чиято мисия е да сведе до нула въглеродния отпечатък от своята дейност до 2050 г. В следващите 10 години тя планира да инвестира 7 млрд. евро в тази посока.
   DHL Express e обявена за най-добър работодател в Европа - No. 1 Best Workplace™ in Europe за 2023 г. според класацията Great Place to Work®. Компанията е акредитирана и за един от топ работодателите в България според същото проучване.
Търсим да назначим служител на Сортировач (4 часов работен ден, първа смяна):
   
  Отговорности:
Участва в процеса на обработка на куриерски пратки – сортира куриерски пратки в склада и ги подготвя за транспортиране
Записва информация върху товарителници, опаковъчни листа, списъци с пратки и други документи
Организира приемането, съхраняването и предаването на пратките
Контролира качеството, количеството и комплектността на пратките
Следи за състоянието на пратките и прави предложения при възникнали проблеми
Участва при извършването на инвентаризации в склада и носи материално-отчетническа отговорност
Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му
Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна и аварийна безопасност и санитарно-хигиенните изисквания
Осъществява дейността по съхраняване, транспортиране и доставяне на поверените му пратки, в съответствие с установения за това ред

Компетенции, опит, квалификация:

образователна степен – средно;
валидна шофьорска книжка категория „В”, без нарушения.
базова компютърна грамотност, познания по английски език.
способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
способност да работи ефективно с колегите си;
умения за самостоятелна работа и работа в екип;
умение за поемане на лична отговорност;
отдаденост на работата си, способност да работи добре под напрежение;
лични качества – ориентация към клиента, сръчност, изпълнителност и висока степен на концентрация, съобразителност, отговорност, честност, енергичност, комуникативност.
   
  
Контакти:  Kalina Maneva
HR Support - DHL Express Bulgaria EOOD
5 Мariya Atanasova Str.
1540 Sofia
Bulgaria
Mobile: +359 887557640


О Б Я В А

Обучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката.
Назад към съдържанието