Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“

  ОРГАНИЗИРА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ обект „Заготвителна от училищен стол”- необорудван, с полезна площ 175,41 кв. м., при начална тръжна месечна наемна цена 745.00 лв. без вкл. ДДС или 894.00 лв. с вкл. ДДС.
 
  Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.
 
 За участие в търговете се дължи депозит за участие в размер на едномесечна наемна вноска по първоначално определената месечна наемна цена без вкл. ДДС, а именно 745.00 лв., която се превежда по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:
ЮРОБАНК София, IBAN BG51BPBI79403187841701, BIC BPBIBGSF;

 Депозитът за участие на сключилия договор за наем участник се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция при евентуално неизпълнение от страна на наемателя на задължението за наемна цена или консумативи.
  Консумативните разходи и охраната са за сметка на наемателя и се определят съответно:  
- за студена вода - 2% от фактурата на ПГТЕ (за битови нужди);
- за топлоенергия – 0.3% от фактурата на ПГТЕ;
- за такса битови отпадъци и данък сгради – 2.00 лв. на кв. м. на година;
- охрана – 15 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната.
  Обектът разполага със собствен електромер за отчитане на потребената електрическата енергия, като наемателят се задължава в срок до 30-дни след подписване на договора за наем да пререгистрира партидата на съществуващия електромер.
  Наемната цена се заплаща авансово до 10-то число на текущия месец, като се превежда по банкова сметка на ПГТЕ “Хенри Форд“ – гр. София, а експлоатационните разходи се заплащат в срок до края на месеца следващ този, за който са начислени в касата на ПГТЕ „Хенри Форд“.
  Основният и текущият ремонт на помещенията са за сметка на наемателя.
 Търгът ще се проведе на 25.06.2024 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, зала 102, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ет. 1 от 10.00 ч.
 До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
- представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
- да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
 Спечелилият участник следва да съобрази дейността си с изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. на министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба №2/20.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
   Тръжната документация е публикувана на сайта на гимназията – pgtehford.com, секция „Обяви“.
   Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 27.05.2024 г. до 24.06.2024 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.
  Подаване на документи за участие в търга: от 27.05.2024 г. до 24.06.2024 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.
   За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.
Назад към съдържанието