Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД”, ГРАД СОФИЯ,
 
  ОРГАНИЗИРА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост, представляващ обект: „Места за поставяне на 4 бр. автомати за пакетирани храни и безалкохолни напитки“ с обща площ 4 кв. м., с осигурен достъп до ел. енергия. Места за разполагане – 2 бр. в учебен корпус, 1 бр. в лабораторен корпус и 1 бр. в общежитие, при начална тръжна месечна наемна цена – 50.00 лв. без вкл. ДДС за всяко едно място. В цената са включени суми за консумативни разходи за ел. енергия, охрана, такса битови отпадъци и данък сгради.

  Търгът ще се проведе на 09.02.2022 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр.София, учебен корпус, зала 102, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ет. 1, от 10.00 ч..

  До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
- представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
- да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
 
 Спечелилият участник следва да съобрази дейността си с изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. на министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба № 2/20.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

  Тръжната документация е публикувана на сайта на гимназията – https://pgtehford.com/, секция „Обяви“.
   Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 05.01.2022 г. до 08.02.2022 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.
  Подаване на документи за участие в търга: от 05.01.2022 г. до 08.02.2022 г. вкл., от 08.00 до 16.00 ч. в дирекцията на училището.
  За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.

 

О Б Я В А

Обучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката.
Назад към съдържанието