Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
О Б Я В А
 
        
за прием на ученици в общежитието на ПГТЕ „Хенри Форд“
ул. „Хайдут Сидер“№8 /последна спирка на трамвай №3/

 
   За учебната 2022/2023 година общежитието ще приема ученици от държавни училища, живеещи извън София.

 
            Необходими документи:
 
1. Заявление до Директора на ПГТЕ „Хенри Форд“ /по образец/.
  2. Удостоверения за доходите на двамата родители за 6-месечен период
/от 01 февруари до 31 юли 2022г. вкл./.
                    В случай, че родителите са безработни, представят служебни бележки от Бюрото по труда в съответното населено място.
3. Служебна бележка от съответното училище, че е записан/а като ученик за
 учебната 2022/2023 година.
4. Служебна бележка за брат/сестра под 18 г. от съответното училище.
5. Учениците без родители представят още:
- копие от смъртен акт на починалия родител;
- нотариално заверена декларация от живия родител, че няма последващ брак.

           
        Документите се приемат в дирекцията на училището до 31.08.2022 г.

 
        Първо класиране:                                     01-05.09.2022 г.
 
        Обявяване на резултатите:                            07.09.2022 г.
 
        Настаняване:                                            12-15.09.2022 г.
 
        Обявяване на свободни места:                       16.09.2022 г.
 
        Подаване на документи за второ класиране:  19.09 2022 г.
 
        Обявяване на резултатите:                            20.09.2022 г.
 
        Настаняване:                                                 21.09.2022 г.

 
Настаняване в общежитието се извършва само в присъствието на родител
или настойник, който задължително представя нотариално заверено пълномощно.
 
        
При наличие на свободни места настаняване се извършва и по време на учебната година.

 
  Общежитието разполага с денонощна охрана, учебни зали, кухненски офиси, парно отопление, топла вода.
 
     В общежитието работят квалифицирани педагози.

 
                    За информация: тел. 02/8221065, 02/8221066 – секретар
 
                                                                       02/8220023 – възпитатели
 
                                                                      0879690007 – главен възпитател


О Б Я В А


АУТОТЕСТ ГРУП” ЕООД е бързо развиваща се компания, специализирана в извършване на годишни технически прегледи на ППС, която дейност реализира чрез мрежа от 13 контролно технически пунктове (КТП) в цялата страна.
 Стратегическата цел на компанията е разширяване на мрежата си от КТП и утвърждаване в лидерска позиция за българския пазар с високото качество на предлаганите услуги.
 
 Във връзка с динамичното развитие на дейността си, АУТОТЕСТ ГРУП търси да присъедини към екипа си динамични млади хора с желание да учат и се развиват в професията:
„Председател на комисия за извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в КТП от II-ра категория“.
Търсят се кадри за градовете - София, Перник, Ст.Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Русе.

За контакти: М.Трифонова
0876/999210
Аутотест Груп ЕООД - https://gtp.bg
 АВТОМОНТЬОР АВТОМОБИЛИ FORD И
ТЪРГОВЕЦ "РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ"


  МОТО-ПФОЕ е една от първите частни автомобилни компании в България. От самото си създаване през 1991 г., Мото-Пфое е една от водещите компании в страната и в момента е официалният дилър на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover. Има 19 представителства – собствени търговско-сервизни комплекси и дилъри – в 16 града на страната.

  Oт 2017 г. Мото-Пфое е част от глобалното семейство на СУМИТОМО КОРПОРАЦИЯ.

  I. За бранд екипа на Ford, търсим буден и проактивен човек с:

- Висше образование, с икономическа или техническа насоченост;
- Минимум 2 години професионален опит в областта на търговията или маркетинга;
- Аналитично мислене, разбиране на икономическата и пазарна логика;
- Добро владеене на английски език;
- Умения за работа с MS Office приложения, особено Excel и PowerPoint;
- Умения за бързо сработване с големи екипи от хора и изграждане на хармонични взаимоотношения;
- Организираност, ориентиране към резултата и задълбоченост;
- Опит в работата с ERP/CRM системи ще се счита за предимство,
  който ще има възможност:
- Да стане част от екипа на водеща компания в автомобилния бранш;
- Да разгърне потенциала си в групата от фирми на Мото-Пфое;
- Да участва в регулярни обучения и да се докосва до последните технологии в автомобилния бранш;
- Да натрупа ценен опит при работа с най-големите фирми в България;

  Продуктов специалист Ford лекотоварни, отговаря за:

- Управление на потока от продуктова информация от производителя към търговските екипи;
- Обработване на първични файлове идващи от производителя, изготвя и съгласува ценообразуване, ценови листи, импорт на данни в ERP системата и корпоративен интернет сайт;
- Анализиране на продажбите, конкуренция, складовите наличности на Ford лекотоварни автомобили;
- Организиране и провеждане на продуктови обучения за търговския състав. Участва в такива обучения, организирани от производителя;
- Подпомагане на маркетинг отдела при провеждането на различни мероприятия и кампании, свързани с марката;
- Поддържане на регулярни и позитивни контакти с дилърската мрежа, като подпомага и следи за търговската активност, представянето на всеки филиал спрямо плановете, съдейства при решаването на конкретни търговски и продуктови казуси;
- Изготвяне на регулярни отчети за продажбите и представянето на дилърите на марката спрямо заложените планове и спрямо пазара;
- Активно участие в годишното планиране, като подпомага Бранд мениджъра в изготвянето на пазарни анализи;
- Поддържане на отношенията с поддоставчици по линия на трансформация на лекотоварни автомобили, в това число:
- Водене на преговори с потенциални подизпълнители, като разширява обема на специализирани продукти, базирани на лекотоварната гама;
- Изготвяне на ценови листи и обучения на търговския състав във връзка с трансформациите;
- Следене за навременно изпълнение на възложени работи по трансформация на лекотоварни автомобили Ford, включително движение на платежни документи;
-Поддържане на отчетност за отношенията с всички партньорски компании.
Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете професионална автобиография на i.panamska@motopfohe.bg
 
  Само предварително одобрените по документи кандидати
ще бъдат поканени на интервю.
  Ще разгледаме всички кандидатури при стриктна конфиденциалност, като предоставената лична информация ще бъде използвана само и единствено за целите на настоящия подбор съгласно ЗЗЛД.
 
  II. За търговско-сервизния ни комплекс на Ford, намиращ се на бул. „Сливница“ 444, търсим да назначим:
  1. АВТОМОНТЬОР
 Извършва механични ремонти на постъпилите в Сервиза автомобили, като предоставя безупречна услуга на клиента при спазване на Рамката за сервизно изживяване на Ford и принципа, че клиентът винаги е най-важен.

 Основни отговорности:
- Да извършва възложените му ремонти на автомобилите;
- Да установява, отстранява техническите повреди в срок и съгласно технологичните предписания и процедури на Завода производител;
- Да работи със специализираните инструменти и диагностични уреди, съгласно технологичните изисквания;
- Да попълва изрядно и прегледно, съпътствуващите ремонта документи, съгласно приетите правила и стандарти на Производителя;
- Спазва трудовата дисциплина, вътрешните правила за работа в дружеството.

 Изисквания за длъжността:
- Средно техническо или Висше техническо образование;
- Минимум 2 години професионална практика;
- Познаване техническото устройството на превозните средства, принципите на действия и техническите изисквания за експлоатация на МПС;
- Свидетелство за правоуправление, категория "B", без нарушения;
- Комуникативност и умения за работа в екип;
- Добра компютърна грамотност;
- Отговорност, дисциплинираност, прецизност и бързина при изпълнение на професионалните задължения.

 Условия на работа:
• Мото-Пфое предлага работа в динамична конкурентна среда, поощряваща постигането на резултати (индивидуални и екипни);
• 8-часов работен ден;
• Надграждане на знания и умения и непрекъснато повишаване на квалификацията, като част от изискванията и възможностите, които предлагат марката FORD;
• Трудов договор с пълно осигуряване.

 2. ТЪРГОВЕЦ "РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ" , който
1
- Да извършва продажба на части за представляваните марки на клиенти на магазина и сервиза;
- Да организира и участва в приемането на стоките, следи за тяхната номенклатура, количество и качество;
- Да подрежда стоката по адреси и поставя необходимите етикети;
- Да събира, опакова и предава изписаните резервни части по документи;
- Да обработва постъпващите от складовете и магазините в страната заявки и организира логистиката на стоката, издава фактури по тях;
- Да обработва документация, съпровождаща доставки и спедиция на стоките;
- Да участва в периодични частични ревизии;
- Да контролира наличностите на всички материални запаси, изписани или зачислени по всеки документ.
Ако вие притежавате:
- Средно или висше техническо образование;
- Добро ниво на владеене на Microsoft Office;
- Положително отношение към работата и служителите;
- Добро владеене на английски език;
- Умения за работа с ел. каталози за части;
- Oпит в работата с виличен високоповдигач/газокар/;
- Способност за работа в динамична среда и спазване на крайни срокове;
- Шофьорска книжка, категория B.
Ще имате възможност:
- Да станете част от екипа на водеща компания в автомобилния бранш;
- Да сте в досег с последните технологии в автомобилния бранш;
- Да получавате конкурентно възнаграждение, обвързано с постигнатите цели, плюс допълнителни социални придобивки.

                               
 Ако вярвате, че сте точният кандидат за тези позиции, моля изпратете
професионална автобиография на   a.vasileva@motopfohe.bg
  
  На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност, като предоставената лична информация ще бъде използвана само и единствено за целите на настоящия подбор съгласно ЗЗЛД.
 Бихме искали да Ви уведомим, че подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.
Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството Политика на поверителност.


О Б Я В А

Обучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката.
Назад към съдържанието