Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2021 г.

прочети/свали "Декларация за информираност и съгласие на родител - иновативно"


Прием на ученици след завършен 7-ми клас (завършено основно образование) в държавни училища се реализира съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН

 
разгледай брошура


КОДОВЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


ИНОВАТИВЕН ПРИЕМ - 2021
 

 Нуждата от повече квалифицирани кадри за пазара на труда и по-голямата динамика на икономическата ситуация в страната, налага структуриране на част от приема по професии в гимназията.
 
 Във връзка с иновацията на  ПГТЕ „Хенри Форд“, през 2021г. училището ще приеме ученици в две професии:
      • Електротехник - 52 ученика в специалности "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорти" и "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
      • Техник на енергийни съоръжения и инсталации - 78 ученика в специалности "Газова техника", "Възобновяеми енергийни източници" и "Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника"
 
 Всичките специалности от двете професии се изучават в дуална форма и това дава възможност за единен подход при кандидатстване и обучение на учениците.
 Приема по професии ще даде възможност в края на първи гимназиален етап учениците да бъдат класирани в желана от тях специалност в зависимост от успех, отсъствия, поведение и моментната динамика на пазара на труда.

Иновацията включва разширяване на обучението по общопрофесионалните практики, като целта е учениците да придобият и допълнителна професионална квалификация - първа степен по професиите  Автотенекеджия, Автокаросерист и Заварчик.


Специалност -


Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


   
Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт (дуално обучение)
522 010 7
1 паралелка - 26 ученици
5 години


Специалност -


Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

 
Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (дуално обучение)
522 010 8
1 паралелка - 26 ученици
5 години


Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


 
Газова техника (дуално обучение)

522 030 6

1 паралелка - 26 ученици

разширено изучаване на английски език

5 годиниСпециалност -


Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

 
Възобновяеми енергийни източници
(дуално обучение)

522 030 8

1 паралелка - 26 ученици

разширено изучаване на английски език

5 годиниСпециалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


 
Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника (дуално обучение)
522 030 9
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Ремонт на летателни апарати

525 090 5
1 паралелка - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Автомобилна мехатроника
525 010 3
1 паралелкa - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

Автомобилна мехатроника (дуално обучение)
525 010 3
1 паралелкa - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Електрически превозни средства

525 010 4

1 паралелка - 26 ученици

разширено изучаване на английски език

5 години


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


Автотранспортна техника (дуално обучение)

525 010 1

1 паралелка - 26 ученици

5 години

Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


Промишлена електроника
523 030 1
1 паралелкa - 26 ученици
разширено изучаване на английски език
5 години

Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

Експлоатация на автомобилния транспорт

840 070 1

1 паралелка - 26 ученици

5 години

Кандидатстване -Балообразуване -

  

-

 

-

 


-

Национално външно оценяване (НВО) - тестове по Математика и Български език и литература


НВО - Български език и литература (х2)

 
НВО - Математика (x2)

 

оценката по Физика от Свидетелство за завършено основно образование (x1)
 
оценката по Информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование (x1)Необходими документи за записване

         1. Свидетелство за завършено основно образование - ОРИГИНАЛ
         2. Служебна бележка с резултатите от НВО - ОРИГИНАЛ

          3. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика със заверка от очен лекар за цветоусещане - ОРИГИНАЛ
                    

Допълнителни:

         4. Снимки - 4 бр.
         5. Пощенски пликове с марки - 4 бр.

За повече информация потърсете  контакт с нас на публикуваните телефони.


               График на дейностите по приемане на учениците

 

05-07.07.2021 г. -

до 13.07.2021 г. -

до 16.07
.2021 г. -


до 20.07.2021 г. -

до 22.07.2021
г. -

23.07.2021 г. -

26-27.07.2021
г. -

29.07.2021 г. -

30.07.2021
г. -

до 02.08.
2021 г. -

до 10.09.2020 г. вкл. -
    определя се от директора    

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (в училище-гнездо) Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.Графикът за дейностите по приемане на учениците е определен със  Заповед РД 09-2121/28.08.2020 г.

Назад към съдържанието