Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2023/2024 г.

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
  Попълването на свободните места за прием в 8 клас за учебната 2023/2024 г. след пети етап на класиране ще се провежда, съгласно Наредба № 10.
  В дирекцията на училището ще се приемат документи до 08.09.2023 г. от 08:00 часа до 15:00 часа всеки работен ден.

             Документи:
   1. заявление до директора;
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии /с посочено цветоусещане/.
Свободни места има в следните паралелки:
      Забележка: Заявления се попълват на място в дирекцията на училището

СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЕ ОБНОВЯВАТ ЕЖЕДНЕВНО !


ИНОВАТИВЕН ПРИЕМ - 2023
 

 Нуждата от повече квалифицирани кадри за пазара на труда и по-голямата динамика на икономическата ситуация в страната, налага структуриране на част от приема по професии в гимназията.
 
 Във връзка с иновацията на  ПГТЕ „Хенри Форд“, през 2023 г. училището ще приеме ученици в професия "Техник на транспортна техника" - три специалности:

   • Автотранспортна техника - 26 ученика (АЕ - разширено);
   • Автомобилна мехатроника - 26 ученика (АЕ - разширено);
   • Електрически превозни средства - 26 ученика (АЕ - разширено).
 
Приемане на учениците по професии ще даде възможност в края на първи гимназиален етап да бъдат класирани в желана от тях специалност, в зависимост от успех, отсъствия, поведение и моментната динамика на пазара на труда.

Иновацията включва разширяване на обучението по общопрофесионалните практики, като целта е учениците да придобият и допълнителна професионална квалификация - първа степен по професиите  "Автотенекеджия" , "Автокаросерист" и "Заварчик".

"Декларация за информираност и съгласие на родител - иновативно обучение"


Специалност -

Чужд език -

Брой паралелки -
Срок на обучение -


   
 Автотранспортна техника
 разширено изучаване на английски език
 1 паралелка - 26 ученици
 5 години


Специалност -

Чужд език -

Брой паралелки -

Срок на обучение -

 
 Автомобилна мехатроника
 1 паралелкa - 26 ученици
 разширено изучаване на английски език
 5 години


Специалност -

Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

 
 Електрически превозни средства
 1 паралелка - 26 ученици
 разширено изучаване на английски език
 5 години

Специалност -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

 Автомобилна мехатроника (дуално обучение)
 1 паралелкa - 26 ученици
 разширено изучаване на английски език
 5 години


Специалност -
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

 Промишлена електроника (дуално обучение)
 1 паралелкa - 26 ученици
 английски език
 5 години

Специалност -
 
Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -

 
 Електрообзавеждане на електрически превозни средства   за градския транспорт (дуално обучение)
 1 паралелка - 26 ученици
 английски език
 5 години

Специалност -

Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника   (дуално обучение)
  1 паралелка - 26 ученици
  английски език
  5 години

Специалност -


Чужд език -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


 Топлотехника - климатична, вентилационна и хладилна (дуално обучение)
 английски език
 1 паралелка - 26 ученици
 5 години
          Специалност -


Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


 
  
 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни превозни средства (правоспособност "водач" кат.С)
 1 паралелка - 26 ученици
 английски език
 5 години
Специалност -

Брой паралелки -
Чужд език -
Срок на обучение -


 Газова техника
 1 паралелка - 26 ученици
 разширено изучаване на английски език
 5 години

Специалност -
Чужд език -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

 Възобновяеми енергийни източници
 1 паралелка - 26 ученици
 разширено изучаване на английски език
 5 години


Специалност -
Чужд език -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

 
 Експлоатация на автомобилния транспорт
 английски език
 1 паралелка - 26 ученици
 5 години

Начинът на балообразуването за паралелки в ПГТЕ „Хенри Форд“ е следният:
  
 При класиране, учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели:
 • сбора от резултатите от националното външно оценяване;
 • сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;
 • средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.
   Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател.  

За процеса на кандидатстване и класиране
    1. Първи етап  
       Подаване на заявления за участие от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. само по електронен път. Това може да стане:
    • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
    • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
    • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
Списък на училищата – гнезда за прием на документи за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране в РУО София-град 2023/2024 учебна година

  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град и след това ПГТЕ „Хенри Форд“.
  
   Необходимо е да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.  
  
  При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.  
  
  Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.
   
  Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.
 
   2. Втори етап
    След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2023 г.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.  
   
  Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.
  
  Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 13, 14 и 17 юли 2023 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.
  
  Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.
  
  Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.
 
    3. Трети етап
    Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.  
  
  На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

   4. Четвърти етап
 Съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

   5. Пети етап  
    Попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора и ще се осъществи в периода от 16.08.2023 г. до 11.09.2023 г. Съгласно чл. 70, ал. 2 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред.
   
  Учениците подават заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние.

 
   6. Записване
   Съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:
    • заявление до директора;
    • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2023 г. заявление за полагане на НВО.
    • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
     
     
  Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика.
  
  При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

 
   7. Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование):
   • близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
   • ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
     
Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 08.09.2023 г.:
    • Документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване.
    • Документите на ученици с двама починали родители (заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство) – в РУО – София-град.
     
За Ваше улеснение прилагаме и график на дейностите, изготвен въз основа на заповедите на министъра на образованието и науката.
 
Екипът на ПГТЕ „Хенри Форд“ пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!

ИНЖ. ТАНЬО СТОЙЧЕВ – ДИРЕКТОР ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“
Назад към съдържанието