Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Предмет на дейност: НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ
И ПОКРИВ, ПОДМЯНА НА ВИК ЩРАНГ 5 И 6, РЕМОНТ НА СТАИ, КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА НА СГРАДАТА, НА ОБЩЕЖИТИЕТО
КЪМ ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


   


ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предмет на дейност: Доставка на топлинна енергия
за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет на дейност: Доставка на нетна електрическа енергия
и избор на координатор на балансираща група
за
ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


08.08.2017 г.  Решение №1 за класиране на участниците в процедурата


08.08.2017 г. Протокол № 2 от заседание на Комисията за извършване
на подбор, разглеждане и оценка на офертите


26.07.2017 г. Протокол № 1 от заседание на Комисията за извършване
на подбор, разглеждане и оценка на офертите


03
.07.2017 г. Решение №2 за откриване на процедура

03.07.2017 г.  Обявление за поръчка

03.07.2017 г.   Документация и указания - 1-ва стр.


03.07.2017 г.   Документация и указания

03.07.2017 г.  Образци на документи

03.07.2017 г.  Проект на договор
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ


Предмет на дейност: Доставка на топлинна енергия
за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


03.07.2017 г.  Обявление за възложена поръчка

30.06.2017 г.   Договор

06.06.2017 г.   Решение №1[link:46]
[/link:46]

                                                                                                                 ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Конструктивно и енергийно обследване и издаване на
технически паспорт и енергиен сертификат за сградите
на ПГТЕ "Хенри Форд" по Национална програма
"Модернизация на материалната база в училище"Договор 1
Договор 2

Протокол от заседание на Комисята за
разглеждане, оценяване и класиране


Документи за участие:
- декларация
- документи


Обявa за обществена поръчка:
- документ 1
- документ 2


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на лаптопи, проектори и терминални работни места
“За видео интензивни приложения“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”Договор

Ценова оферта

Техническа оферта

Протокол от заседание на Комисията за
разглеждане, оценяване и класиране


Документи за участие

Обява за обществена поръчкаПУБЛИЧНА ПОКАНА

Ремонтни дейности по Национална програма
"Модернизация на материалната база в училище",
модул "Подобряване на училищната среда за 2014 г."


Договор

Протокол от заседание на Комисията за
разглеждане, оценяване и класиране


Документи за участие:
- загл. страница
- документи

Назад към съдържанието