Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

НОВИНИ
 

  О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД”, ГРАД СОФИЯ,

 ОРГАНИЗИРА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост, представляващ обект: „Места за поставяне на 4 бр. автомати за пакетирани храни и безалкохолни напитки“  с обща площ 4 кв. м., с осигурен достъп до ел. енергия. Места за разполагане – 2 бр. в учебен корпус, 1 бр. в лабораторен корпус и 1 бр. в общежитие, при начална тръжна месечна наемна цена – 50.00 лв. без вкл. ДДС за всяко едно място. В цената са включени суми за консумативни разходи за ел. енергия, охрана, такса битови отпадъци и данък сгради.

  Търгът ще се проведе на 09.02.2022 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ –    гр. София, учебен корпус, зала 102, ул. „Хайдут Сидер“  № 8, ет. 1, от 10.00 ч..

  До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
 
- представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
- да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
  Спечелилият участник следва да съобрази дейността си с изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. на министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба № 2/20.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

  Тръжната документация е публикувана на сайта на гимназията – www.pgtehford.com, секция „Обяви“.
 Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 05.01.2022 г. до 08.02.2022 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.
   Подаване на документи за участие в търга: от 05.01.2022 г. до 08.02.2022 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.

За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.

  Уважаеми родители и ученици,

  При завръщането на учениците в общежитието след коледната ваканция, е необходимо да представят отрицателен тест за Covid-19 или "зелен сертификат"  за ваксинация, преболедуване или антитела.

  За да имате актуална информация за предстоящите събития, може да използвате освен сайта на училището и електронния дневник, за който е нужна регистрация на  www.dnevnik.ciela.net .
 При регистриране трябва да предоставите телефон и имейл, а след това системата ви показва следващите стъпки. Препоръчително е да се използва лаптоп, таблет или стационарен компютър (ще работите на по-голям екран).
 След регистрация можете да следите цялата текуща информация за вашия ученик и за училището като цяло.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  В  ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"

  Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
 В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да подбират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно му прилагане в страната.
  Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се включва още през 2015г. и в момента половината от учениците обучавани в училището са в дуална форма на обучение.    
  Най-всеобхватният и системно значим проект до този момент е „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който бе изпълнен в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.
  Визията на проекта включваше устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса, а основната цел беше създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално- професионално образование и обучение в България. В резултат на стартирането на "дуалния модел" в България и широката обществена подкрепа, консолидирана в хода на изпълнението на проект "ДОМИНО", в края на 2018 г. бяха направени законодателни промени, а през 2020г. ПГТЕ „Хенри Форд“ утвърждава постигнатите резултати с включването си в нов 3-годишен проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
 
 Дуалната система на обучение подпомогната от проектите „ДОМИНО“ и  „ПДСО“, създават условия за устойчивост и сътрудничество между училищата и бизнеса, с цел качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

 Фирмите партньори на ПГТЕ „Хенри Форд“ подкрепящи успешното прилагане на "дуалния модел" в професионалното образование и обучаващи ученици на реални работни места, за периода  21/22 и 22/23 учебни  години са :

Направление “Транспорт“

- „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД ;
- „Скания България“ ЕООД ;
- „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД ;
- „София Франс Ауто“ АД ;
- „Мото Пфое“ ЕООД ;
- “М-Кар София“ ЕООД ;
- „Дару Кар“ ЕАД ;
- „Ауто Бавария“ ООД ;
- „Дунев Мотор Спорт Р-21“ ЕООД ;
- „Волво Груп България“ ЕООД ;
- „Полмо Авто“ ООД ;
- „Столичен Автотранспорт“ ЕАД .

Направление “Енергетика“
- „Магнум 7“ ООД ;
- „Климаком Инженеринг“ ЕООД ;
- „Топлофикация София“ ЕАД ;
- „Айсберг Интернешънъл“ ЕООД ;
- „Термоклима 2004“ ООД .


 За следващата учебна 22/23 год. ПГТЕ „Хенри Форд“ предвижда да разшири партньорските си отношения с бизнеса, а амбицията на гимназията е трайно утвърждаване на дуално-професионалното образование и обучение в България.

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Назад към съдържанието